Redovisning av kulturbidrag till enstaka kulturarrangemang

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppgifter om arrangemanget
  • 3. Budget
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

 Redovisning av kulturbidrag – bidrag till enstaka kulturarrangemang

Här kan du som företräder en bidragsberättigad förening redovisa ert kulturbidrag.

 

I redovisningen ska du beskriva hur arrangemanget genomfördes, hur det uppfyllde sitt syfte och nådde den avsedda målgruppen, samt en ekonomisk redovisning.

 

Eventuella förändringar i verksamheten som kan påverka er rätt att få bidrag (till exempel om föreningen inte följer bidragsbestämmelserna eller frångått den ansökan som bidrag beviljats för) ska också meddelas i redovisningen.

 

E-tjänsten ska lämnas in till kommunen senast tre månader efter att aktiviteten slutfördes. För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig redovisning vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde. 

 

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in redovisningen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation.Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst