Ansökan om tilläggsbelopp

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Ansökan tilläggsbelopp
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Ansökan om tilläggsbelopp


Observera att ansökan görs först när ett barn/elev har tagits emot i verksamheten och huvudmannen har gjort en egen kartläggning/utredning av behovet av särskilt stöd.

 

Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp ska grunda sig på en individuell bedömning. Det innebär att Tyresö kommun ställer höga krav på individanpassade ansökningar och de underlag som ska bifogas ansökan.

 

Bidrag tilldelas endast för extraordinära stödinsatser till exempel personlig assistans, tekniska hjälpmedel, anpassning av lokaler eller andra stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och går väsentligen utöver det som ersätts genom grundbeloppet.

 

Det innebär att kostnader för exempelvis stöd i form av extra undervisning, enskild undervisning, placering i särskild undervisningsgrupp inte berättigar till bidrag. Näst intill alla barns/elevers behov ska tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Bidraget bestäms utifrån en individuell prövning.

 

 

Handläggningstiden för en komplett ansökan är 6 veckor.

  • Beslutet skickas till meddelandet.

Information