Dagvatten fastighet

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Anmäl eget omhändertagande av "dagvatten fastighet"

Om du anser att din fastighet tar hand om allt dagvatten inom fastigheten, utan att det avleds till dike eller dagvattenledningar, kan du anmäla detta till oss för att eventuellt få brukningsavgiften för ”dagvatten fastighet” borttagen. Vi gör en bedömning utifrån din anmälan och ett eventuellt platsbesök.

 

Din anmälan ska innehålla en hel del uppgifter om din fastighet. Du ska ange ytan för fastigheten, taket/taken, asfalterade eller stenbelagda ytor, ytor med trall eller grus. Du ska också ange om det finns en stenkista på fastigheten, den totala volymen på den samt volym på fyllnadsmaterial i kistan. Du ska ange var kistan är placerad, samt ledningar som är kopplad till den.

 All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information