Geodata - Beställ utstakning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgifter om beställare
  • 2. Uppgifter om fastighet
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Beställning utstakning
Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Skulle en byggnad hamna fel i plan- eller höjdläge kan det leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Grovutstakning innebär att en byggnad eller anläggning, märks ut med en pinne i varje hörn, inför sprängnings- eller schaktningsarbeten.
Finutstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut (på profiler) i överensstämmelse med det givna bygglovet. Detta görs efter sprängnings- ellerschaktningsarbetet enligt bild 1. Observera att det är beställaren som innan utstakningen bygger den nödvändiga profilen. Profilen ska vara stadig och ha en liggande bräda som mätningsingenjören kan sätta skruvar i.

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information