Låneansökan gatukostnad & VA

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Låneansökan
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in

Allmänna regler om lån och anstånd
OBS! Man kan endast ansöka om anstånd för sin gatukostnadsfaktura för VA gäller endast lån.

OBS! Signering med bank-id krävs för inskick av ansökan.

Amortering och löptid
Amorteringen är rak med lika stora belopp årligen. Den maximala lånetiden uppgår till 10 år.

Fakturering
Ränta och amortering faktureras kvartal- eller månadsvis.  Om inget aktivt val görs faktureras det kvartalsvis. Ränta och amortering förfaller alltid till betalning den sista vardagen i aktuellt kvartal eller månad.

Ränta
Ränta debiteras med Riksbankens referensränta plus två procentenheter enligt 5 § räntelagen.

Dröjsmålsränta
Ränta på förfallna obetalda belopp debiteras enligt 6 § räntelagen Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter.

 

Övriga avgifter
För varje lån/anstånd erläggs en uppläggningskostnad, f n 250 kronor. För varje faktura avseende ränta och /eller amortering utgår en administrationsavgift, f n 50 kronor.

 

Säkerhet
För erhållande av lån krävs säkerhet i form av inteckning (pantbrev) i den aktuella fastigheten, som prövas av kommunen. Ansökan om ny inteckning görs på blankett ”Ansökan om inteckning" och skickas till Tyresö kommun, Ekonomiservice, Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö. I det fall en ny inteckning i fastigheten behöver tas ut debiterar kommunen fastighetsägaren kostnaden för detta. För närvarande uppgår Lantmäteriets kostnad för ny inteckning till 2% av intecknat belopp + 375 kr i administrationsavgift.

 

Uppsägning
Tre månaders ömsesidig uppsägning.

 

Slutbetalning

Extra amortering samt slutbetalning kan göras om så önskas, hör av dig till Kundreskontran på tel 08-578 280 30 eller kundfaktura@tyreso.se innan betalning görs.

 

Bristande betalning
Om fastighetsägaren i något avseende inte fullgör sina förpliktelser äger kommunen utan kredittagarens hörande - på sätt kommunen finner lämpligt – realisera säkerheten.

 

Skuldebrev 
Efter att lån/anstånd har beviljats upprättas skuldebrev.

 

Giltighetstid
Lån gäller tills dess att fastigheten byter ägare.

Anstånd gäller till dess att nytt bygglov beviljas, att fastigheten byter ägare eller att avstyckning beviljas.

 

Förbindelse

Fastighetsägaren förbinder sig att betala återstående kapital samt ränta och avgifter när giltighetstiden gått ut. Förbindelsen kan antecknas hos inskrivningsmyndigheten.

 

Överlåtelse

Lån/anstånd överlåtes ej. Vid försäljning av fastigheten skall lånet/anståndet lösas.

 

Förutom ovan regler gäller även dessa för anstånd:

Omprövning

Omprövning av anstånd görs efter 10 år.

 


 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick