1. Personuppgifter
  2. Förhandsgranska
  3. Skicka in
Skolor med elever från Tyresö kommun
Med hänvisning till skollagen 15 kap, 15 parag. Information till hemkommun, är vi tacksamma att ni informerar Kommunala Aktivitetsansvaret i Tyresö när en elev folkbokförd i Tyresö kommun beslutar sig för att göra avbrott i sina studier.
Elevens uppgifter
Skolan /uppgiftslämnarens kontaktuppgifter
Bifoga utdrag ur betygskatalogen genom att ladda upp fil (hänvisning till gymnasieförordningen 8 kap 9§)
Det går även bra att bifoga annan fil
Övriga upplysningar
Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.