1. Personuppgifter
  2. Förhandsgranska
  3. Skicka in
Anmälan om studieavbrott till hemkommunen
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och även meddela detta till hemkommunen enligt skollagen 15kap 15§. Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för at ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002)
Registrering i UEDB i samband med avbrott:
Elevuppgifter
Förnamn
Efternamn
födelsedatum (endast första 6 siffrorna)
E-post
Mobil
Skola och program
Årskurs
Avrottsdatum
Sista närvarodag
Vårdnadshavares e-post och mobilnummer
Elevens nuvarande sysselsättning
Orsak till avbrott
åter datum
Övrigt
Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.