Uppgifter Fakturamottagare
E-post som fakturorna ska skickas till
Kontaktuppgifter anmälare (om annan än fakturamottagare)
E-post