Uppgifter Fakturamottagare
Kontaktuppgifter anmälare (om annan än fakturamottagare)