Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 18 april.  Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att medel avsätts i 2020 års budget för ett projekt som upphandlas med målsättningen att inventera sjöns växter, dess utbredning och bottenförhållanden. Även en statusbeskrivning över sjön och dess tillrinningsområde tas fram. Vidare ska projektet resultera i förslag på ekologiskt lämpliga åtgärder som även är ekonomiskt försvarbara.  Förvaltningen föreslår vidare att projektet drivs av statsbyggnadsförvaltningen samt VA-renhållningsavdelningen gemensamt. Miljö- och samhällsbyggnadsutkottet beslutar att anta stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse med ändringen att medel avsätts i 2019 års budget istället för till år 2020. Vidare ger utskottet stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka vilka projektpengar det finns att söka för projektet.  Projektet genomförs i dialog med engagerade boende i Öringe. Miljö- och samhällsbyggnadsutkottets svar med tillhörande handlingar finns att läsa här.