Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget på sitt sammanträde den 30 augusti. Nämnden beslöt att bifalla ordförandeutlåtandet enligt följande.

Ordförandeutlåtande

Kommunen har beslutat och startar nu sommaren 2021 bygget av ett nytt stall för att förbättra både djurhållningen och arbetsmiljön. Det nya stallet kommer att inrymma boxar i stället för som idag spiltor samt få betydligt bättre ventilation. Dessutom kommer det i stallbyggnaden att finnas nya omklädningsrum, gemensamhetsutrymmen och lokaler för personal och elever. Både hästar, personal och elever kommer på detta sätt att få en mycket bättre miljö att vistas i. Det nya stallet kommer stå färdigt hösten 2022.

Det som står i förlaget i Tyresöinitiativet att ”sedan 2011 har det pågått diskussioner mellan Tyresö Ryttarförening (TRF) och kommunen om modernisering av anläggningen vid Fårdala Gård År 2019 beslutades att finansiera byggnation av nytt stall då det nuvarande är utdömt medan byggnation av ett till ridhus sköts på framtiden på grund av ekonomiska skäl” stämmer mycket väl med de beslut som kommunen har fattat.

Behov av ett nytt/upprustat ridhus kvarstår dock fortfarande vilket framgår i kommunens anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2021-2033 som fastställdes av kommunstyrelsen 2021-03-09. Kommunstyrelsen har dessutom fattat beslut att ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden säkerställa behovet och lösningsförslag för Fårdala ridhus. Ambitionen är att detta arbete kommer att påbörjas under hösten 2021.